สินค้า & บริการ

พิมพ์หน้านี้

บริการ

ล้อแม็ก

การดูแลบำรุงรักษา


กระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยในปัจจุบันมีผู้ผลิตได้ผลิตสินค้าออกมาสู่ตลาด ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดีเยี่ยมเพียงใดก็ตาม ถ้าผู้ใช้รถไม่ดูแลล้ออย่างถูกต้องแล้ว ก็ทำให้ได้รับประสิทธิภาพของล้อไม่เต็มที่ และทำให้ล้อเกิดความเสียหายก่อนกำหนด ดังนั้น ล้อรถยนต์จะให้ประโยชน์คุ้มค่าทุกด้านอย่างเต็มที่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ล้ออย่างถูกต้องเช่นกัน

     1. ตรวจสอบลมยางและปรับความดันลมยางให้ถูกต้องตามอัตราที่กำหนดเป็นประจำในขณะที่ยางยังเย็นอยู่ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและยืดอายุการใช้งานของกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยและยางให้มีอายุยาวนาน

     2. เพื่อป้องกันลมรั่วซึมที่จุ๊ปวาล์ว ควรเปลี่ยนจุ๊ปวาล์วและแกนจุ๊ปวาล์วทุกครั้งที่เปลี่ยนกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยและยางใหม่ และควรมีฝาปิดวาล์วตลอดเวลา

     3. ในกรณีการล้างรถ ห้ามใช้สารเคมีที่มีผลกับสีที่ผิวของล้ออัลลอยควรใช้อุปกรณ์ล้างรถ และน้ำยาชนิดเดียวกันกับที่ล้างตัวรถ

ควรปฏิบัติดังนี้


     1. ป้องกันสิ่งของหรือวัตถุต่าง ๆ ที่ทำอันตรายต่อกระทะล้อ
     2. ป้องกันน้ำเปียกชื้นบริเวณที่จัดเก็บกระทะล้อ
     3. หลีกเลี่ยงการเก็บกระทะล้อในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง
     4. ป้องกันน้ำมันต่างๆ ที่จะสัมผัสกับกระทะล้อ
     5. เก็บกระทะล้อให้ห่างจากความร้อนหรือประกายไฟ
     6. ทำการแยกประเภทของกระทะล้อให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการขนย้าย
     7. วางกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยซ้อนกันตามจำนวนที่กำหนด
             • กล่องบรรจุแบบ 1 วง วางซ้อนกันไม่เกิน 6 กล่อง
             • กล่องบรรจุแบบ 2 วง วางซ้อนกันไม่เกิน 3 กล่อง

คำเตือนในการประกอบกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยเข้ากับยางและรถยนต์


1. ตรวจสอบสภาพของกระทะล้อและชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกชิ้น เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อม
    ใช้งาน
2. ในกรณีกระทะล้อที่เคยผ่านการใช้งานแล้ว ก่อนทำการประกอบเข้ากับยางควรตรวจสภาพความ
    สมบูรณ์ของกระทะล้อ ทำความสะอาดล้อทั้ง ภายในและภายนอกล้อด้วยน้ำเปล่าเช็ดให้แห้ง
3. ตรวจสอบหน้าแปลนของกระทะล้อ และหน้าแปลนของดุมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์
    ก่อนการประกอบกระทะล้อเข้ากับตัวรถทุกครั้ง
4. ใช้สารหล่อลื่นทุกครั้งเมื่อถอด หรือ ประกอบกระทะล้อกับตัวยางรถยนต์
5. ในการประกอบกระทะล้อเข้ากับตัวรถควรใช้แรงบิดในการขันน็อตที่ 9-10 กก.ม. เพื่อไม่ให้เกิด
     ความเสียหายต่อกระทะล้อและตัวน็อตของรถยนต์
6. ควรขันน็อตล้อเข้ากับตัวรถแบบทะแยงมุม เพื่อความสมดุลระหว่างหน้าแปลนล้อกับหน้า
    แปลนของรถ
7. ห้ามใช้แผ่นหนุนกระทะล้อ (Spacers) เพื่อหลีกเลี่ยงผลเสียที่จะเกิดกับกระทะล้อและรถ
8. ถ่วงกระทะล้อทุกครั้งที่มีการถอด หรือ ประกอบกระทะล้อกับยางและทำการตั้งศูนย์ทุกครั้ง
    เมื่อนำกระทะล้อที่ประกอบ
9. ยางและกระทะล้อที่ถูกขนาดนั้น เมื่อประกอบเข้ากับตัวรถแล้วจะต้องไม่เกิดการสัมผัสกับชิ้นส่วน
    ใดๆในตัวรถ
10. ภายหลังการประกอบกระทะล้อและยางเข้ากับตัวรถแล้ว ตรวจสอบอีกครั้งว่า ยื่นออกนอก
      บังโคลนรถหรือไม่
11. ตรวจสอบการรั่วซึมของลมยางหลังการประกอบทุกครั้ง
12. กระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอยของบริดจสโตนจะต้องใช้กับยางรถยนต์ชนิดยางเรเดียลเส้นลวด
      เท่านั้น

ย้อนกลับไปสินค้า & บริการ